ماشین ظرفشویی

WQP6-3202

ظرفیت شستشو 6 نفر 6 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : +A مصرف انرژی خشک‌‌کن: A میزان صدا: dBA 55 صرفه‌جویی در مصرف آب سیستم شستشوی 3 در 1

WQP6-3206B

ظرفیت شستشو : 6 نفره 6 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : +A مصرف انرژی خشک‌‌کن: A نمایشگر LED صرفه‌جویی در مصرف آب سیستم شستشوی 3 در 1

WQP6-3208A

ظرفیت شستشو : 6 نفره 5 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : +A مصرف انرژی خشک‌‌کن: A صرفه‌جویی در مصرف آب شستشوی تاخیری 24 -1 ساعت قفل کودک

WQP6-3803A

ظرفیت شستشو : 8 نفره 6 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : +A مصرف انرژی خشک‌‌کن: A شستشوی تاخیری 24 -1 ساعت برنامه شستشوی ظروف کودکان نظافت داخلی هوشمند

WQP12-1442B

ظرفیت شستشوی 14 نفره 6 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : A شستشوی نصف ظرفیت نمایشگر LED شستشوی تاخیری 24-1 ساعت قفل کودک

WQP12-1460C

ظرفیت شستشو : 14 نفره 6 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : A شستشوی نصف ظرفیت نمایشگر LED شستشوی تاخیری 24-1ساعت قفل کودک

WQP12-1405

ظرفیت شستشو : 14 نفره 7 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : A شستشو نصف ظرفیت نمایشگرLED قفل کودک صرف جویی در مصرف آب

WQP12-1410E

ظرفیت شستشو 14 نفره 7 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : ++ A مصرف انرژی خشک‌‌کن: A نمایشگر LED قفل کودک شستشوی دوگانه

WQP12-1472

ظرفیت شستشو : 14 نفره 6 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : ++ A مصرف انرژی خشک‌‌کن: A نمایشگر LED شستشوی تاخیری 24-1 ساعت قفل کودک

WQP12-1475E

ظرفیت شستشو : 14 نفره 8 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : ++A مصرف انرژی خشک‌‌کن: A نمایشگر LED شستشوی تاخیری 24-1 ساعت قفل کودک

WQP12-1485J

ظرفیت شستشو : 14 نفره 8 برنامه شستشو ماشین ظرفشویی میدیا مصرف انرژی : ++A مصرف انرژی خشک‌‌کن: A نمایشگر LED شستشوی تاخیری 24-1 ساعت قفل کودک