یخچال

HS-65L

یخچال میدیا

HS-720 L

یخچال میدیا مصزف انرژی : +A

HS-293R

یخچال میدیا مصرف انرژی : +A

HS-241F

فریزر میدیا مصرف انرژی : +A

HD-496F

یخچال فریزر میدیا مصرف انرژی : B

HD-403RWEN

یخچال و فریزر میدیا نوفراست مصرف انرژی : +A

HD-520FW

یخچال فریزر میدیا مصرف انرژی: +A

HD-546F WD

یخچال و فریزر میدیا مصرف انرژی : +A

HD-585F WD

یخچال فریزر میدیا مصرف انرژی : +A

HS-123L

یخچال میدیا مصزف انرژی : +A

HS-338FE / HS-455LE

یخچال فریزر دوقلو میدیا مصرف انرژی : +A قابلیت جابجایی لولای درب