ماشین لباشویی

WMF-12702

ظرفیت شستشو :7 کیلوگرم خشک کن: 1200 (دوردردقیقه)

WMF-1204

ظرفیت شستشو :7 کیلوگرم خشک کن: 1200 (دوردردقیقه)

WMF-6065

ظرفیت شستشو 5 کیلوگرم خشک کن : 600 (دوردردقیقه)

WMF-1262

ظرفیت شستشو : 6 کیلوگرم خشک کن: 1200 (دوردردقیقه)

WMF-1277

ظرفیت شستشو :7 کیلوگرم خشک کن: 1200 (دوردردقیقه)

WMF-1473

ظرفیت شستشو :7 کیلوگرم خشک کن: 1400 (دوردردقیقه)

WMF-1279

ظرفیت شستشو :7 کیلوگرم خشک کن: 1200 (دوردردقیقه)

WMF-1275

ظرفیت شستشو :7 کیلوگرم خشک کن: 1200 (دوردردقیقه)

WMF-1476

ظرفیت شستشو : 7 کیلوگرم خشک کن: 1400 (دوردردقیقه)

WMF-1488

ظرفیت شستشو : 8 کیلوگرم خشک کن: 1400 (دوردردقیقه)

WMF-1478

ظرفیت شستشو : 7 کیلوگرم خشک کن: 1400 (دوردردقیقه)

WMF-14800i

ظرفیت شستشو : 8/4 کیلوگرم خشک کن: 1400 (دوردردقیقه)


  • 1
  • 2